English (United Kingdom)Ελληνικά

Κεντρική Η Εταιρεία Εταιρικά Νέα Τύπος Mοριακό Προφίλ Ογκου και Βιοψίας Μαστού
Mοριακό Προφίλ Ογκου και Βιοψίας Μαστού PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 25 Νοέμβριος 2010 15:54

 

 

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ο μετασχηματισμός των φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά οφείλεται στην ανώμαλη έκφραση μιας πληθώρας γονιδίων που καθορίζουν σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες. Η ραγδαία ανάπτυξη των μοριακών επιστημών τα τελευταία χρόνια συνέβαλλε στην αποκάλυψη της ταυτότητας πολλών τέτοιων γονιδίων. Επίσης, κατέδειξε τον ρόλο αυτών των γονιδίων στον μηχανισμό ανάπτυξης, την συμπεριφορά και την ανταπόκριση των καρκινικών κυττάρων σε θεραπείες. Ένας σύγχρονος και συνάμα ακριβής τρόπος ελέγχου της ενεργότητας των γονιδίων είναι μέσω της αποκαλούμενης γονιδιακής έκφρασης (gene expression) και της παραγωγής ενός μοριακού προφίλ του όγκου.

Παραγωγή μοριακού προφίλ όγκου ή βιοψίας

Για την απόκτηση του μοριακού προφίλ ενός όγκου αρχικά απαιτείται η απομόνωση όλων των ενεργών γονιδίων των καρκινικών κυττάρων, (υπολογίζονται γύρω στα 30.000 γονίδια), με την μορφή mRNAs από το συγκεκριμένο ιστό. Ακολούθως πραγματοποιείται μετατροπή των mRNAs σε συμπληρωματικό DNA (cDNA) δημιουργώντας έτσι μια δεξαμενή όλων των ενεργών γονιδίων. Σε αυτό το στάδιο, θεωρητικά μπορεί να μελετηθεί η ενεργότητα/έκφραση και των περίπου 30.000 απομονωθέντων ενεργών γονιδίων των κυττάρων. Ωστόσο, πληροφορίες που άπτονται του προσδιορισμού της έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων που αφορούν την έκφραση κυτταρικών υποδοχέων, ογκοκατασταλτικών γονιδίων, αντιαποπτωτικών γονιδίων και γονιδίων που συνδέονται με τον μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων, είναι επαρκείς και ιδιαιτέρως ωφέλιμες για τον κλινικό ιατρό.

Ο προσδιορισμός της έκφρασης των γονιδίων πραγματοποιείται με την μέθοδο PCR σε πραγματικό χρόνο (Εικόνα 1). Όσο περισσότερο ενεργό είναι ένα γονίδιο, τόσο περισσότερα αντίγραφα mRNA θα υπάρχουν στην δεξαμενή των απομονωθέντων γονιδίων που αναφέρθηκε. Αντίθετα, όσο λιγότερο ενεργό είναι ένα γονίδιο τόσο λιγότερα είναι τα αντίγραφα mRNA. Χρησιμοποιώντας λοιπόν μοναδικούς για κάθε γονίδιο εκκινητές, μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των αντιγράφων mRNA για κάθε αναλυθέν γονίδιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναγνωριστούν εύκολα τα γονίδια που υπερλειτουργούν ή υπολειτουργούν σε έναν όγκο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο φυσιολογικό ιστό, αποκαλύπτοντας πέραν του μηχανισμού ανάπτυξής του και στόχους για στοχευμένη θεραπεία. Ταυτόχρονα μπορεί να προσδιοριστεί η έκφραση κοινών μεταλλάξεων σε γονίδια-κλειδιά που καθορίζουν την απόδοση στοχευμένων θεραπειών.

Τo μοριακό προφίλ όγκου μαστού

Για την παραγωγή ενός μοριακού προφίλ όγκου μαστού εξετάζεται η έκφραση γονιδίων που περιλαμβάνουν κυρίως τους κυτταρικούς υποδοχείς κινάσης τυροσίνης (RPTKs, receptor tyrosine kinases), (HER2, EGFR, ERBB3, MET), τους υποδοχείς οιστρογόνων (ESR1a, PgR), τον υποδοχέα χημειοκίνης CXCR4 που συνδέεται με την ικανότητα μετάστασης, τον μεταγραφικό παράγοντα HOXB13, τον υποδοχέα ιντερλευκίνης IL17BR, την έκφραση και ταυτόχρονα ανίχνευση κοινών μεταλλάξεων σε ογκοκατασταλτικά γονίδια, (p53, PTEN) και την έκφραση του αντιαποπτωτικού γονιδίου BCL2. Με την μελέτη της έκφρασης των παραπάνω γονιδίων γνωρίζουμε την πρόγνωση που θα έχει ο συγκεκριμένος όγκος μαστού και σε συνδυασμό με τον μιτωτικό δείκτη ανάπτυξης (BUB1B, CENPA, NEK2, RACGAP1, RRM2) την επικινδυνότητά του. Επιπλέον, η έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων (π.χ. ERCC1, BRCA1, RRM2, TYMS, IFIT3, BUB3, BAG1, MAPK14) συνδέεται με την ανταπόκριση των καρκινικών κυττάρων σε κοινά χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Φυσικά, η ανάλυση του μοριακού προφίλ μπορεί να επεκταθεί και σε πολλά άλλα γονίδια ανάλογα της κάθε περίπτωσης (μετάσταση, ανταπόκριση σε συγκεκριμένες θεραπείες, κλπ) (Εικόνα 1).

Πλεονεκτήματα της γονιδιακής έκφρασης συγκριτικά με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους

Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι τα αποτελέσματα της γονιδιακής έκφρασης σε έναν ιστό συμβαδίζουν και είναι σε συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημικής μελέτης του ίδιου ιστού. Ωστόσο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της γονιδιακής έκφρασης σε σχέση με τις ανοσοϊστοχημικές μεθόδους είναι η μικρή ποσότητα δείγματος που απαιτείται. Ακόμα και από μια βιοψία λεπτής βελόνας (FNA) μπορεί να ελεγχθεί η έκφραση δεκάδων γονιδίων, με τον ίδιο τρόπο που ελέγχονται από την ανάλυση ενός ιστοτεμαχίου, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο με την ανοσοϊστοχημεία. Επιπλέον, η έκφραση των αναλυθέντων γονιδίων μετρείται με ακρίβεια ποσοτικά και συγκριτικά με άλλα γονίδια αναφοράς των οποίων η έκφραση δεν μεταβάλλεται σε παθολογικές καταστάσεις, σε αντίθεση με την ανοσοϊστοχημεία στην οποία παρακολουθείται η εμφάνιση και η ένταση ενός χρώματος που υποδηλώνει έκφραση της αντίστοιχης πρωτείνης. Επίσης, με την γονιδιακή έκφραση δεν υφίσταται ο περιορισμός από την διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα των αντισωμάτων για κάθε εξεταζόμενη πρωτεΐνη που παρατηρείται στις ανοσοϊστοχημικές μεθόδους.

Εικόνα 1

Molecular Volume and Profile Breast Biopsy

Εικόνα 2

Molecular Volume and Profile Breast Biopsy

EIKONΕΣ

(Α) Aπεικονίζονται οι καμπύλες σύνθεσης DNA που δείχνουν την σύνθεση σε πραγματικό χρόνο την έκφραση των επιλεγμένων γονιδίων σε σχέση με το γονίδιο κοντρόλ GAPDH. Όσο πιο αριστερά σχηματίζονται οι καμπύλες τόσο μεγαλύτερη είναι η έκφραση των αντίστοιχων γονιδίων. Διαπιστώνεται σημαντική έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν τους υποδοχείς οιστρογόνων ESR1, προγεστερόνης PGR και του oγκογονιδίου HER-2/NEU. Σημαντική είναι επίσης η έκφραση του αντιαποπτωτικού γονιδίου bcl2 που συνδέεται με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία με ενδοκρινικούς παράγοντες. Παρατηρείται επίσης συγκριτικά χαμηλή έκφραση του υποδοχέα ΜΕΤ που συνδέεται με τη διηθητική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων, όπως και του ογκογονιδίου p53. Η χαμηλή αναλογία έκφρασης των γονιδίων HOXB13/IL17BR συμβαδίζει με απουσία επιθετικότητας του όγκου, ενώ η αυξημένη έκφραση των γονιδίων που αποτελούν τον μιτωτικό δείκτη ανάπτυξης (BUB1B, CENPA, NEK2, RACGAP1, RRM2) έχει συσχετισθεί με ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία.

(Β) Απεικόνιση της ποσοτικής διαφοράς έκφρασης των γονιδίων στην (Α).

Συμπεράσματα

Η παραγωγή του μοριακού προφίλ των καρκινικών κυττάρων συντελεί ουσιαστικά στην εξατομικευμένη ιατρική. Ακόμα και πανομοιότυποι παθολογικοί κυτταρικοί τύποι μαστού διαφέρουν σημαντικά στο μοριακό τους προφίλ. Επομένως, οι πληροφορίες που παρέχουν τα μοριακά προφίλ συμβάλλουν σημαντικά στην σωστή διαχείριση των όγκων από τον θεράποντα ιατρό. Η συμβολή αυτών των αναλύσεων είναι θεμελιώδης στην πρόβλεψη της εξέλιξης του όγκου και στην εφαρμογή των στοχευμένων θεραπειών, όπως και στην εφαρμογή χημειοθεραπείας όπου μέσω του ελέγχου έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης της ανταπόκρισης των ασθενών σε διάφορα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Το τελευταίο αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία δεν αντιδρούν, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ασθενή.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1. Konigshoff et al. HER-2/neu gene copy number quantified by real‐time PCR: Comparison of gene amplification, heterozygosity, and immunohistochemical status in breast cancer tissue. Clinical Chemistry 2003; 49:219‐229
 2. Silvestrini et al. p53 and bcl2 expression correlates with clinical outcome in a series of node positive breast cancer patients. J Clin Oncol 1996, 14:1604-1610
 3. Maurice et al. HOXB13 to IL17BR Expression Ratio Is Related With Tumor Aggressiveness and Response to Tamoxifen of Recurrent Breast Cancer J Clin Oncol 2007, 25:662-668
 4. Ma et al. A five-gene molecular grade index and HOXB13:IL17BR are complementary prognostic factors in early stage breast cancer. Clin Cancer Res. 2008,14:2601-2608
 5. Schmidt et al. p53 expression and resistance against paclitaxel in patients with metastatic breast cancer. Cancer Res Clin Oncol. 2003, 129:295-302
 6. Pandolfi PP. Breast Cancer - Loss of PTEN Predicts Resistance to Treatment. N Engl J Med 2004; 351:2337-2338
 7. Staaf et al. Identification of Subtypes in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Positive Breast Cancer Reveals a Gene Signature Prognostic of Outcome J Clin Oncol 2010, 1813-1820
 8. Cheang et al. Gene expression profiling of breast cancer. Annu Rev Pathol. 2008, 3:67-97.
 9. Wang et al. Elevated expression of ΕRBB3 confers paclitaxel resistance in erbB2-overexpressing breast cancer cells via upregulation of Survivin. Oncogene 2010; 29:4225-4236
 10. Ponzo et al. MET induces mammary tumors with diverse histologies and is associated with poor outcome and human basal breast cancer. PNAS 2009; 106:12903-12908
 11. Thuerigen et al. Gene Expression Signature Predicting Pathologic Complete Response With Gemcitabine, Epirubicin, and Docetaxel in Primary Breast Cancer. J Clin Oncol 2006; 24:1839-1845

Δρ. Σωτήρης N. Νικολόπουλος PhD, MS - Μοριακός Ογκολόγος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - KENTΡΟ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΕ
Mετεκπαιδευθείς στα Ογκολογικά Νοσοκομεία

 • Sloan-Kettering Memorial Hospital, NY
 • SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
 • North Shore University Hospital, Manhasset, NY

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Μοριακών Αναλύσεων και Ερευνών Α.Ε.: http://www.molecular-view.com/ και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Εικόνα Ημέρας

protein.jpg


Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Developed by LiquidMinds | Powered by Friktoria.com | Valid XHTML | Valid CSS.